Văn bản Đại hội đồng cổ đông CTCP đầu tư du lịch Huế

I. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông CTCP đầu tư du lịch Huế ngày 05/12/2022

II.  Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT CTCP Đầu tư du lịch Huế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

III. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ NĂM 2022

1.THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

2.TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

http://brghospitality.vn/century/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Báo-cáo-của-ban-Tổng-Giám-đốc-Tổng-kết-hoạt-động-sản-xuất-kinh-doanh-năm-2021-và-Kế-hoạch-phát-triển-sản-xuất-năm-2022.pdf

http://brghospitality.vn/century/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Báo-cáo-hoạt-động-hội-đồng-quản-trị-năm-2021-và-định-hướng-hoạt-động-năm-2022.pdf

http://brghospitality.vn/century/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Báo-cáo-của-Ban-Kiểm-soát.pdf

http://brghospitality.vn/century/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Bản-cân-đối-kế-toán-Báo-cáo-kết-quả-hoạt-động-kinh-doanh-Báo-cáo-lưu-chuyển-tiền-tệ.pdf

http://brghospitality.vn/century/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Tờ-trình-Đại-hội-cổ-đông-thường-niên-2022-về-việc-phân-phối-lợi-nhuận-năm-2021.pdf

http://brghospitality.vn/century/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Tờ-trình-Đại-hội-cổ-đông-thường-niên-2022-về-việc-lựa-chọn-Công-ty-thực-hiện-kiểm-toán-báo-cáo-tài-chính-năm-2022.pdf

http://brghospitality.vn/century/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Tờ-trình-Đại-hội-cổ-đông-thường-niên-2022-về-việc-thông-qua-thù-lao-HĐQT-và-BKS-Công-ty-năm-2021-và-dự-toán-thù-lao-thành-viên-HĐQT-BKS-năm-2022.pdf

3.NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

http://brghospitality.vn/century/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Nghị-quyết-đại-hội-cổ-đông-thường-niên-năm-2022.pdf

http://brghospitality.vn/century/wp-content/uploads/sites/9/2022/05/Biên-bản-họp-đại-hội-cổ-đông-thường-niên-năm-2022.pdf

VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020- CÔNG TY CP ĐT DL HUẾ

1.BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

2.ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH

3.BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

4.THÙ LAO HĐQT

5.PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

6.LỰA CHỌN CTY THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

7.MIỄN NHIỆM & BẦU THAY THẾ 1 TV

8.CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

9.BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐ CĐ NĂM 2020

V. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

1.Thư mời Đại hội Cổ Đông 2021

VI. THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CTCP ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ