ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020- CÔNG TY CP ĐT DL HUẾ

Tài liệu Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020- Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế

1.BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

2.ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH

3.BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

4.THÙ LAO HĐQT

5.PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

6.LỰA CHỌN CTY THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

7.MIỄN NHIỆM & BẦU THAY THẾ 1 TV

8.CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

9.BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐ CĐ NĂM 2020